Siirry suoraan sisältöön

Seuranta

Suunnitelman toteuttamisen ja seurannan koordinoinnista vastaa maakuntaliitto tukenaan säännöllisesti kokoontuvat maakunnallinen liikennejärjestelmätyön ohjausryhmä sekä kolme seudullista liikennejärjestelmätyöryhmää. Ryhmät vastaavat omilta osiltaan suunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden edistämisestä ja seurannasta. Seudulliset työryhmät vastaavat myös suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden tarkentamisesta, käynnistämisestä sekä tarvittaessa myös ohjaamisesta. Tavoitteiden toteutumisen seuranta perustuu vuosittain toteutettavaan analyysiin ja sen raportointiin. Seurannassa hyödynnetään liikennejärjestelmäkoordinaattoritoimeksiantoa. Maakuntahallitus ottaa vuosittain kantaa Väyläviraston suunnittelu- ja investointiohjelmiin tarkistamalla mm. maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman kärkitoimenpiteet, niiden sopivuuden sekä ajantasaisuuden.

Tarvittava toimintaympäristön seuranta ja siihen reagointi liitetään muuhun maakunnan strategiseen kehittämiseen. Keskeistä on, että työryhmät pystyvät tarvittaessa nopeaan reagointiin, mikäli toimintaympäristössä tai esimerkiksi rahoitusmahdollisuuksissa tapahtuu nopeita muutoksia.

Koska vielä ei ole tiedossa, mitkä ovat koronapandemian lopulliset vaikutukset joukkoliikenteen käyttäjämääriin tai etätöiden suosioon, on erilaiset kehityssuunnat tarpeen ottaa huomioon suunnitelman seurannassa.

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa ehdotettu säännöllisesti kokoontuva laaja valtakunnallinen liikennejärjestelmäfoorumi sekä vuosittaiset keskustelut ylimaakunnalliseen liikennejärjestelmäyhteistyöhön perustuvien alueiden mukaisesti tukevat valtakunnallisen ja alueellisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien seurantaa ja yhteen kytkentää.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arvioinnin menetelmiä yhdenmukaistetaan niin, että maakuntien liitot ja kunnat pystyvät ottamaan käyttöön valtakunnallisen tason kanssa yhteneväisiä vaikutustenarvioinnin menetelmiä mm. päätöksenteon läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Tämä mahdollistaa osaltaan seurannan kehittämistä.

Toimenpiteiden toteutumisen seuranta

Liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteitä ja niiden valmiusastetta on esitetty alla olevalla kartalla ja taulukossa.

Vaasan yhdystien kokonaisuuden valmiit suunnitelmat löytyvät Väyläviraston sivuilta.