Hoppa till innehåll

Uppföljning

Österbottens förbund ansvarar för genomförandet av planen och samordningen av dess uppföljning med stöd av landskapets styrgrupp för trafiksystemarbetet samt tre regionala trafiksystemarbetsgrupper, som alla sammankommer regelbundet. Grupperna bidrar till att främja och följa upp de mål och åtgärder som fastställts i planen. De regionala arbetsgrupperna ansvarar också för precisering, igångsättande och vid behov också för styrning av åtgärderna i planen. Uppföljningen av måluppfyllelsen bygger på en analys och analysrapportering som görs årligen. För uppföljningen anlitas den regionala trafiksystemkoordinatorn. Landskapsstyrelsen tar årligen ställning till Trafikledsverkets planerings- och investeringsprogram genom att granska bl.a. spetsåtgärderna i landskapets trafiksystemplan, deras lämplighet och aktualitet.

Nödvändig omvärldsbevakning och de reaktioner som den medför integreras i landskapets övriga strategiska utveckling. Det är viktigt att arbetsgrupperna vid behov kan reagera snabbt ifall det sker snabba förändringar i omvärlden eller i finansieringsmöjligheterna.

Eftersom det fortfarande är oklart hur coronapandemin slutgiltigt kommer att påverka användningen av kollektivtrafik och distansarbete bör olika utvecklingstrender beaktas i uppföljningen av planen.

Uppföljningen och sammankopplingen av den riksomfattande och de regionala trafiksystemplanerna backas upp av det riksomfattande trafiksystemforum som möts regelbundet samt de årliga diskussioner som förs mellan regionala trafiksystemaktörer i de landskap som samarbetar i trafiksystemfrågor.

Metoderna för bedömning av den riksomfattande trafiksystemplanens konsekvenser förenhetligas så att landskapsförbunden och kommunerna kan ta i bruk metoder som är förenliga med dem som används på riksnivå bl.a. för att öka transparensen i beslutsfattandet. Detta gör det också möjligt att utveckla uppföljningen.

Övervakning av genomförandet av åtgärder

I tabellen och på kartan nedan visas transportsystemplanens åtgärder och deras status.

De färdiga planerna för Vasa förbindelseväg finns på Trafikledsverkets hemsida.