Hoppa till innehåll

Åtgärder

Åtgärdsprogrammet består av spetsåtgärder och en åtgärdstabell som uppdateras regelbundet.

Spetsåtgärderna i Österbottens trafiksystemplan 2050 är:

Utveckling av Kasikäytävä (E8-korridoren)

 • Projektering av exportkustens utvecklingskorridor samt partnerskapssamarbete för markanvändning, boende och trafik
 • Rv8 Björneborg–Uleåborg, utredning om vägförbindelserna
 • Förverkligande av trafikinfrastrukturåtgärder som krävs för batteriindustrin
 • Vt8 Älyväylä-projektet (intelligent trafikled)

Utveckling av hamnförbindelserna och samarbetet

 • Breddning och fördjupning av farlederna i Kaskö och Vasa
 • Förbättring av väg- och spårförbindelserna till hamnarna (elektrifiering av järnvägarna till hamnarna i Kaskö och Vasa, förbättring av stamvägarna 67 och 68, förverkligande av Vasa hamnväg)
 • Hamnarnas samarbetsprojekt för digitalisering

Stärkande av flygtrafikens konkurrenskraft

 • Förbindelser från flygplatserna i landskapet till internationella hubbar för att säkra ex-portföretagens konkurrenskraft
 • Anslutningsleder på flygplatsernas influensområden (inkl. Seinäjoki)
 • Främjande av förutsättningarna för elflyg

Utvecklingen av förbindelserna till tillväxtcentra

 • Utvecklingsåtgärder för huvudbanan, dess trafik och anslutningsförbindelser
 • Åtgärder på utvecklingskorridoren Vasa-Seinäjoki-Jyväskylä (banan och rv18)
 • Utvecklingsåtgärder på rv3 vägförbindelsen Tammerfors-Vasa
 • Utveckling av informations-, biljett- och betalningssystemen för resekedjor

Åtgärd

Tidsplan,
klass 1,2,3

Ansvar

Utveckling av Kasikäytävä (E8-korridoren)

Projektering av exportkustens utvecklingskorridor samt partnerskapssamarbete för markanvändning, boende och trafik 

1,2,3

Förbundet

Rv8 Björneborg–Uleåborg, utredning om vägförbindelserna

1

NTM-centralerna, Väylä

Förverkligande av trafikinfrastrukturåtgärder som krävs för batteriindustrin

> rv 8 och regionalväg 717 ny vägförbindelse (förbindelsen till Gigafactory-området) och Vasa hamnväg

1

ELY, Väylä, Vaasa

> rv 8 ny sträckning Kuni-Martois

2,3

Väylä

> utveckling av gatunätet katuverkon kehittäminen

1,2

Vasa, Korsholm

Projektet Vt8 Älyväylä

1,2

Förbunden

Utveckling av hamnförbindelserna och samarbetet

Breddning och fördjupning av farlederna i Kaskö och Vasa

1,2

Förbättring av väg- och spårförbindelserna till hamnarna

> Elektrifiering av Sydbottenbanan

2

Väylä

> Elektrifiering av järnvägen till Vasa hamn

3

Väylä

> förbättring av stamväg 67

1

NTM-centralen

> förbättring av stamväg 68

1

NTM-centralen

Hamnarnas samarbetsprojekt för digitalisering

1

Hamnen

Stärkande av flygtrafikens konkurrenskraft lentoliikenteen vahvistaminen

Förbindelser från flygplatserna i landskapet till internationella hubbar för att säkra exportföretagens konkurrenskraft

1,2,3

KM

Anslutningsleder på flygplatsernas influensområden (inkl. Seinäjoki)

1,23

NTM-centr., kommunerna

Främjande av förutsättningarna för elflyg

1,2

Förbundet

Utvecklingen av förbindelserna till tillväxtcentra

Utvecklingsåtgärder för huvudbanan, dess trafik och anslutningsförbindelser

1,2,3

Väylä, VR, NTM-centr., kommunerna

Åtgärder på utvecklingskorridoren Vasa-Seinäjoki-Jyväskylä (banan och rv18)

1,2

Väylä, NTM-centralerna

Utvecklingsåtgärder på rv3 vägförbindelsen Tammerfors-Vasa

1,2

Väylä, NTM-centralerna

Utveckling av informations-, biljett- och betalningssystemen för resekedjor

1

Identifiering av kritiska resekedjor samt definition och prioritering av utvecklingsbehov

Kontinuerlig utveckling av tåg- och busstrafikens stomförbindelser

1,2,3

VR, NTM-centralen

Samordning av informations-, biljett- och betalningssystem inom kollektivtrafiken (resekedjetjänst)

1

VR, NTM-centralen, Vasa

Samordning av kollektivtrafikens tidtabeller

1,2,3

VR, NTM-centralen, Vasa

Utveckling av knutpunkter (definition av servicenivåer, åtgärdande av brister)

1,2,3

NTM-centralen, Väylä, kommunerna

Anslutningsförbindelser till knutpunkterna (busstrafik, trafik med mindre fordon, anslutningar för personbils- och cykeltrafik)

1,2,3

NTM-centr., kommunerna


Förverkligande av anslutnings- samt hämta- och lämnaparkeringar (personbilar och cyklar) längs stomförbindelserna för kollektivtrafik

1,2

NTM-centr., kommunerna

Utveckling av besökstrafik över kommungränserna

1,2,3

kommunerna

Utveckling av nya mobilitetstjänster

Tryggande av landsbygdens trafiktjänster genom ett regionalt färdtjänstprojekt (offentligt upphandlade transporter öppnas upp för alla användare)

1,2

välfärdsområdet, kommunerna

Förverkliga en plattform för integrering av trafiktjänster i städerna

1

kommunerna

Pilotprojekt i landskapet för automatisering inom trafiken

1,2

Förbundet

Utveckling av logistiken

Utredning av utvecklingsbehov för rastplatser och parkeringar för den tunga trafikens

1

NTM-centralen, Väylä

Byggande av rastplatser för den tunga trafiken

2,3

Utveckling av stadslogistiken

1,2

Vasa

Järnvägs- och spårtrafik (inkl. i spetsåtgärderna)

Förverkliga förbigångsställen, grundläggande förbättring och andra kortsiktiga åtgärder på huvudbanan

1,2

Projektbolag, Väylä

Planerna för förbättring av huvudbanan

1,2

Projektbolag, KM

Höjning av hastighetsnivån på Seinäjoki-Vasa -banan

2

Väylä


Elektrifiering av Sydbottenbanan

2

Väylä

Elektrifiering av järnvägsförbindelsen till Vasa hamn

3

Väylä

Maantiet

Utveckling av riksväg 3 Korsholm – Laihela

1

NTM-centralen

Utveckling av riksväg 3 Laihela-Jalasjärvi (även vid Laihela centrum)

1,2,3

NTM-centralen

Utveckling av riksväg 18 Laihela-Seinäjoki

1,2,3

NTM-centralen

> Rv 8 och lv 724 Vasa förbindelseväg mellan Metviken och Smedsbyvägen, Vasa

1

NTM-centralen

> förbättring av lv 724 mellan Storviken och Singsbyvägen, Vasa

1

NTM-centralen

> förbättring av rv 8 mellan rv 3 och Smedsbyvägen, Vasa

1

NTM-centralen

Utveckling av riksväg 8

> förbättring av rv 8 Ölis–Kärklax, Vörå

1

NTM-centralen

> omkörningsfiler på avsnittet Vasa-Karleby 

1

NTM-centralen

> Byggande av planskilda anslutningar i Ytterjeppo (Nykarleby, rv 8/rv 19) och Kvevlax (Korsholm) 

2

NTM-centralen

> Byggande av planskild anslutning i Hopsala (Kronoby) och förbättring av planskilda anslutningen vid Bäckliden (Närpes)

2,3

NTM-centralen

Förbättring av stamväg 63 Ena-Kaustby

1,2

NTM-centralen

Förbättring av stamväg 68 Edsevö–Jakobstad, Pedersöre och Jakobstad (tre separata vägplaner)

1

NTM-centralen

Lågtrafikerade vägar

Prioritering av kärnlandsbygdens vägnät, uppdatering av utredning

1

NTM-centralen

Utveckling av preciserat underhåll

1

NTM-centralen

Utveckling av underhållet av enskilda vägar (t.ex. vägdisponentstjänster)

1,2,3

NTM-centr., kommunerna

Gång- och cykelleder

Utveckling av gång- och cykelinfrastrukturen i enlighet med de regionala program som utarbetas

1,2,3

NTM-centr., kommunerna

Uppföljning och regelbunden uppdatering av trafiksäkerhetsplanerna

1,2,3

NTM-centr., kommunerna

Aktivering av mobilitetsstyrning i hela landskapet

1

NTM-centr., kommunerna

Samordning av och resurser till trafiksäkerhets- och mobilitetsstyrningsarbetet på ett långsiktigt sätt

1,2,3

NTM-centr., kommunerna

Utarbetande av regionala program för främjande av gång och cykling i Jakobstadsregionen och i Sydösterbotten

1

NTM-centr., kommunerna

Genomförande av åtgärderna i Vasas program för främjande av gång och cykling och utvidgning av programmet till regionen

1

NTM-centr., kommunerna