Hoppa till innehåll

Österbottens trafiksystemplan 2050

Välkommen att studera Österbottens trafiksystemplan, som publicerats här i början av 2022.

Österbottens nya trafiksystemplan publicerades på våren 2022. Planen tar sikte på år 2050 och är uppbyggd kring strategiska mål.

Föregående trafiksystemplan för Österbotten färdigställdes 2014. I den planen ingår en omfattande beskrivning av nuläget som till stora delar fortfarande är aktuell. Därför har trafiksystemets tillstånd i den nya planen granskats endast vad gäller de strategiska målen.

Visionen och målen i den här planen godkändes av landskapsstyrelsen i mars 2021. Målen i planen utgår från målen i den riksomfattande trafiksystemplanen, Trafik12, men ur österbottnisk synvinkel.

Planen följs upp av landskapets trafiksystemarbetsgrupp som leds av trafikexpert Tero Voldi vid Österbottens förbund.

Verksamhetsmiljö 2050+

Österbottens trafiksystemplan 2050 bygger på en omvärldsanalys som sträcker sig till 2050 och gestaltar tre olika scenarier

Analysen av verksamhetsmiljön gjordes som ett underlag för visioner och mål. Med hjälp av den gestaltades olika framtidsbilder och deras konsekvenser för trafiksystemets klienter, alltså för människors och olika näringsgrenars behov. Verksamhetsmiljön skapar också ramarna för de resurser som finns och andra utvecklingsbehov än de kundorienterade, som t.ex. miljösynvinklar. Inget av scenarierna förväntas förverkligas som sådant och inget av dem har valts som en eftersträvandsvärd framtidsbild. Tanken har varit att scenarierna ska visa på så många olika framtidsbilder som möjligt och att det ska gå att beakta också annorlunda utvecklingstrender när mål ställs upp.

Scenarierna visar att de flesta utvecklingstrender är möjliga och behovet att betona olika delar av trafiksystemet varierar mellan scenarierna. Många fenomen blir sannolikt en del av Österbottens trafiksystem utan större regionala insatser, som exempelvis att bilarnas drivkraft förnyas eller att elflyg kan göra flygtrafiken till ett mer kostnadseffektivt färdmedel. Utvecklingsarbetet inom dessa sektorer är sannolikt mer reaktivt och möjliggörande för privata aktörer.

Vissa utvecklingstrender är oundvikliga oberoende av verksamhetsmiljön: befolkningen blir äldre, vilket ökar behovet av tillgängliga färdmiljöer och mobilitetstjänster. Förändringarna i åldersstrukturen ökar andelen fritidsresor och resor som människor gör för att handla eller utföra ärenden. Samtidigt som behovet av skolskjutsar kan minska ökar behovet av mobilitets- och transporttjänster för äldre.

Det är dock mycket i områdets trafiksystem som går att påverka genom regional och landskapsomfattande trafiksystemarbete. Olika lösningar för trafiken har betydelse för såväl transporternas smidighet som för attraktionskraften hos hållbara färdsätt. Det är inte bara infrastrukturens funktionsduglighet som kan påverkas regionalt, utan också informationen kan göras lättillgänglig och -förståelig samt mobilitets- och transporttjänsterna lättanvända. Genom proaktiv utveckling kan Österbottens trafiksystem styras i önskad riktning oberoende av de förändringar som sker i omvärlden.

Vision och mål för Österbottens trafiksystemplan 2050 har skapats med hjälp av ovan beskrivna synvinklar. Visionen beskriver den målbild som landskapet vill sträva mot. Målen är mer omfattande och med hjälp av dem eftersträvas också beaktande av de olika utvecklingstrenderna i scenarierna och därmed ett reaktivt utvecklingsgrepp. Bilden visar en gestaltning av hur trafiksystemet i Österbotten skulle kunna se ut efter år 2050. Bilden kombinerar utvecklingstrenderna ur de olika scenarierna och visar vilka uttryck de skulle kunna ta i Österbotten. Bilden gör inte anspråk på att vara heltäckande.

Bildtext: En gestaltning av trafiksystemets status 2050+ utifrån omvärldsanalysen. Bilden är inte heltäckande, här finns bara några lyft ur scenarierna.

Utgångspunkter för scenarierna och framtidstabell

För omvärldsanalysen valdes scenariometoden eftersom planen spänner över en lång tidsperiod. Under de senaste 30 åren har det skett betydande förändringar i mobilitet och transporter, som t.ex. digitaliseringen av trafikinformation, ökat bilägande, webbhandelns uppkomst samt avregleringen av buss- och taximarknaden.

I och för sig är det också mycket som inte har förändrats: det görs fortfarande ungefär 3 resor/person/dygn med så gott som samma färdmedelsfördelning och dessutom har också hamnarna och flygtrafiken behållit sin roll i den internationella handeln, och det är hushållen som är mest avgörande för människornas mobilitet.

Med hjälp av scenarierna har de potentiella utvecklingstrenderna för de olika faktorerna kunnat varieras och deras gemensamma inverkan på Österbottens trafiksystem bedömas. Scenarierna har använts vid utformningen av mål för trafiksystemplanen och vid bedömning av planens konsekvenser.

Framtidsforskarna förutser att utvecklingen under de följande 30 åren kommer att vara snabbare än den varit hittills. Utvecklingstrender kan inte förutspås men de kan prognostiseras. Det finns många olika prognostiseringskombinationer och i den här planen utgör de tre scenarierna ett försök att utpeka så olika utvecklingsspår och framtidsbilder som möjligt. Detta gör det lättare att uppfatta olika konsekvenser för trafiksystemet och att beakta dem i utarbetandet av mål och åtgärder.

I scenariogranskningen beaktas endast sådana variabler som kan anses vara givna för Österbottens trafiksystemarbete. Trots att utvecklingstrenderna för många identifierade förändringsfaktorer kan och bör påverkas är det inte en del av trafiksystemarbetet. Därför behandlas de i denna scenariogranskning som givna förändringar som kommer utifrån. Avsikten har framför allt varit att upptäcka skillnader mellan olika utvecklingstrender och deras konsekvenser för Österbottens trafiksystem. Scenarierna representerar alltså inte uppvikbara framtidsbilder.

Framtidens förändringsfaktorer har identifierats ur tre synvinklar: människans, ekonomins och miljöns synvinkel. De beskrivs närmare i följande tabell.

Scenario 1: Tekniken räddar oss

Konsekvenser för Österbottens trafiksystem

Den tekniska utvecklingen har begränsat klimatförändringen och människorna har inte ändrat sitt beteende. Den internationella turismen som bygger på flygtrafik och framtidens sätt att ta sig fram på (t.ex. hyperloop, rymdresor) är en av de största branscherna i världen.

Robotiseringen har gett experterna mer arbete. Oberoendet av tid och plats har ökat den s.k. multilokaliteten. Den relativa andelen resor för arbete och uträttande av ärenden har minskat och rusningstopparna har jämnat ut sig. Den decentraliserade befolkningsstrukturen och allt större familjer accentuerar personbilismens roll samtidigt som de disponibla inkomsterna har ökat och gjort det möjligt för allt fler hushåll att skaffa (vätgas)bilar. Personliga luftfarkoster är på väg ut på marknaden och myndigheterna fastställer kraven för luft-körkort. Den ökade markanvändningen i glesbygden har gett nya funktioner längs riksvägarna, vilket utmanar smidigheten och säkerheten för långväga resor.

Energisektorns omvälvning har bidragit till att bl.a. produktion inom batteriteknologi och förnybara bränslen har etablerat sig i Finland och Österbotten. Detta har lett till en betydlig ökning av transporter och pendling. De stärkta statliga finanserna har möjliggjort investeringar i högre servicenivå för rese- och transportkedjorna, där miljöhänsyn samtidigt kunnat beaktas i högre grad än förut. Österbotten har fått sina första intelligenta trafikleder.

Verksamhetsmiljön i scenarierna

Variabel

Utvecklingstrend i scenario 1

Åldersstruktur och folkmängd

Nativiteten börjar öka och återgår till samma nivå som på 2000-talet. Tillsammans med invandringen leder det till ökad folkmängd.

Bosättning i stads- och landsbygdsområden

Urbaniseringen stannar upp, litet inflyttningsöverskott på landsbygden. Multilokalitet är vanligt.

Beteende och beteendemönster

Beteendeförändringarna är små, invant beteendemönster lever mestadels kvar.

De offentliga finanserna

De offentliga finanserna har förstärkts betydligt.

Näringslivsstruktur och export

Industrin och dess tjänster stärks i synnerhet i och med energisektorns omvälvning. Den internationella marknaden är öppen.

De privata hushållens resurser

Inkomstskillnaderna minskar och den genomsnittliga disponibla inkomsten ökar.

Begränsning av klimatförändringen

Begränsningen av klimatförändringen misslyckas: målen uppnås inte.

Andra miljökonsekvenser (buller, grundvatten, biodiversitet)

Behovet att beakta miljökonsekvenserna ökar något.

Scenario 2: Miljökrisen påverkar värderingarna

En allt mindre och äldre befolkning är en utmaning för de offentliga finanserna samtidigt som ekonomin allt mer vilar på inhemska tjänster och cirkulär ekonomi. Industrins transporter har fått en mindre roll i trafiksystemet och de har ersatts med verksamhet inom återvinning och småtransporter. 3D-utskrifter har ersatt produktion i fjärran länder. Några stora investeringar i förbättrad servicenivå för rese- och transportkedjorna har inte kunnat göras och strängare miljökrav (bl.a. buller, grundvatten, utsläpp) har höjt kostnadsberäkningarna.

I Finland är det bara några av de största städerna som haft inflyttningsöverskott och i dem har det blivit dyrare att leva. Eftersom de disponibla inkomsterna inte har ökat har det blivit allt mer populärt att använda kollektivtrafik och att cykla. Samtidigt har behovet av färdtjänster och tillgänglighet ökat, vilket har ökat de offentliga kostnaderna.

Privatbilismen har blivit dyrare i och med att klimatförändringen ska begränsas och flyget har åter blivit ett färdmedel för de välbärgade. I synnerhet de unga är upplysta och har en mer miljömedveten värdegrund, vilket återspeglas i konsumtion och aktiviteter. På fritiden är an allt mer online eller i närmiljön, vilket har minskat på mobilitetsbehovet.

Verksamhetsmiljön i scenarierna

Variabel

Utvecklingstrend i scenario 2

Åldersstruktur och folkmängd

Nativiteten stannar vid samma låga nivå som i början av 2020-talet, men folkmänden har hållits stabil i och med invandringen.

Bosättning i stads- och landsbygdsområden

Koncentration till landsbygdscentra. I små och medelstora städer samt på landsbygden minskar invånarantalet.

Beteende och beteendemönster

Stora ändringar i beteendet, globala förändringar har omformat värdegrunden.

De offentliga finanserna

De offentliga finansernas disponibla resurser har minskat betydligt.

Näringslivsstruktur och export

Den västerländska industrin mister sin konkurrenskraft, ekonomins strukturella tyngdpunkt ligger på inhemska tjänster.

De privata hushållens resurser

Inkomstskillnaderna polariseras och den disponibla inkomsten hålls kvar på nuvarande nivå

Begränsning av klimatförändringen

Begränsningen av klimatförändringen lyckas främst genom nya beteendemönster.

Andra miljökonsekvenser (buller, grundvatten, biodiversitet)

Behovet att beakta miljökonsekvenserna ökar betydligt.

Scenario 3: Den nuvarande utvecklingstrenden fortsätter

Konsekvenser för Österbottens trafiksystem

Den ökade befolkningen i stadsregionerna är en utmaning för markanvändningen men skapar mer efterfrågan på kollektivtrafik. Den långväga trafiken har blivit smidigare tack vare koncentrerad markanvändning men distributionstransporternas utrymmesbehov är en utmaning i städerna och har därför blivit luftburna. Den relativa andelen fritidsresor ökar då befolkningen blir äldre. Att befolkningen blir äldre märks också som utmaningar inom trafiksäkerhet och tillgänglighetsfrågor. Trafiksäkerheten utmanas också av de extrema väderfenomen som klimatförändringen lett till och deras konsekvenser för bl.a. infrastrukturens funktionsduglighet.

Industrins transporter riktar sig huvudsakligen mot Europa och flygtrafiken har bevarat sin roll för affärsresor. Inga stora förändringar har skett i branschstrukturen. De offentliga finanserna är fortfarande knappa, vilket gör det svårare att förbättra rese- och transportkedjorna. Även de allt högre miljökraven (bl.a. buller, grundvatten) skapar utmaningar för utvecklingen.

Människornas bekvämlighet och vana med från dörr-till dörr-bilismen gör det svårare att införa resekedjor – å andra sidan har ökade inkomstskillnader lett till ökad trafikfattigdom och därmed till mindre mobilitet. Däremot har den distribution och användningen av autonoma fordon som plattformsekonomin medfört ökat den genomsnittliga användningen av personbilar.

Verksamhetsmiljön i scenarierna

Variabel

Utvecklingstrend i scenario 3

Åldersstruktur och folkmängd

Nativiteten fortsätter att sjunka, folkmängden minskar trots invandringen.

Bosättning i stads- och landsbygdsområden

Befolkningen ökar i alla stadsområden och minskar på landsbygden.Pendlingen mellan stadsregionerna ökar.

Beteende och beteendemönster

Beteendeförändringarna är små, invant beteendemönster lever mestadels kvar.

De offentliga finanserna

De offentliga finansernas resurser motsvarar nuläget (före pandemin).

Näringslivsstruktur och export

Protektionism råder, industrins marknader koncentreras till Europa.

De privata hushållens resurser

Inkomstskillnaderna polariseras och den disponibla inkomsten hålls kvar på nuvarande nivå

Begränsning av klimatförändringen

Begränsningen av klimatförändringen misslyckas: målen uppnås inte.
asetettuja tavoitteita ei saavuteta.

Andra miljökonsekvenser (buller, grundvatten, biodiversitet)

Behovet att beakta miljökonsekvenserna ökar något.

Vision och mål

Landskapsstyrelsen i Österbotten har godkänt visionen och målen i mars 2020.

Det innovativa trafiksystemet stödjer den internationella konkurrenskraften i Österbotten och stärker landskapets attraktionskraft genom att möjliggöra en smidig och trygg vardag för alla.


Mål för Österbottens trafiksystem 2050

År 2050 ska Österbottens trafiksystem…

… säkerställa landskapets externa och interna tillgänglighet

• Exportföretagens transportkedjor har en servicenivå som håller nationell toppnivå
• Konkurrenskraftiga internationella och nationella förbindelser har säkerställts för persontrafiken
• Förbindelserna mellan centra är snabba och smidiga
• Innovativa trafiktjänster på landsbygden och i städerna underlättar mobiliteten för alla
• Trafiksystemet reagerar effektivt på förändringar i mobilitets- och transportbehoven

• Trafiksystemet möjliggör tillgängliga och sammanhängande resekedjor
• Trafiksystemet betjänar olika brukar- och befolkningsgrupper jämlikt
• Olika former av lätt trafik är de mest lockande färdsätten på korta sträckor
• Trafiksystemet är koldioxidneutralt och en föregångare inom energi- och materialeffektivitet
• Naturens mångfald beaktas vid planering och genomförande av trafikprojekt
• Vid planering av omkörningsfiler borde värdefull jordbruksmark undvikas att exploateras

• Ett täckande och effektivt trafikledsnät möjliggör smidiga och trygga förbindelser åt alla samt utveckling av företagsverksamheten i hela landskapet
• Utvecklingen av markanvändning, boende, tjänster och näringsliv har samordnats effektivt med den övergripande trafiksystemplaneringen på alla nivåer
• Samhällsekonomisk effektivitet förverkligas för företag, hushåll och den offentliga sektorn


Exportföretagens transportkedjor har en servicenivå som håller nationell toppnivå

Precisering av målet: Exportföretagen är en kundgrupp som dimensionerar servicenivån för Österbottens trafiksystem. När servicenivån för exportföretagens transportkedjor är säkrad, fungerar också transporterna i det stora hela i övriga företag. Transportkedjor är både anskaffnings- och leveranstransporter med alla transportsätt (väg-, järnvägs-, sjö- och flygtrafik). För att målet ska uppnås är förutsättningen att utöver trafikleder även hamnar och andra knutpunkter utvecklas.

Beskrivning av nuläget: Bristerna i farledernas servicenivå är att de är smala (särskilt i Vasa) och grunda (särskilt i Kaskö). Huvudvägnätets servicenivå är ur transportsynvinkel enligt enligt den strategiska lägesbilden för det nationella trafiknätet (2021) på landets medelnivå. På landsbygdsområden finns det mycket industri, vilket framhäver betydelsen av lågtrafikerade vägnät. I nuläget är det lågtrafikerade vägnätets dåliga skick och reparationsskulden som ökat under de senaste årtiondena en utmaning. Järnvägstransporterna i Österbotten är huvudsakligen hamntransporter och den största bristen då det gäller spårbundna transporter är att Sydbottenbanan inte är elektrifierad.

Beskrivning av målbilden: Smarta lösningar för huvudvägarna möjliggör effektiva transporter, alla hamnar i Österbotten har en elektrifierad spårförbindelse och farlederna begränsar inte fartygsstorleken. Mediterranean och North Sea-Baltic).

Bildtext: För Österbotten viktiga förbindelseriktningar är exportkustens utvecklingskorridor, nationella förbindelser till tillväxtcentra, internationella sjö- och flygtrafikförbindelser samt förbindelse till Umeå och via den längs batteriindustrikorridoren till norska kusten. Dessa riktningar för förbindelserna förenar Österbotten med TEN-T-korridorerna (Scandinavian-Mediterranean och North Sea-Baltic).

Konkurrenskraftiga internationella och nationella förbindelser har säkerställts för persontrafiken

Internationella förbindelser

Precisering av målet: Verksamheten och tillväxten i landskapets starka exportföretag samt etableringen av nya företag förutsätter konkurrenskraftiga persontrafikförbindelser till Europas anslutningsflygplatser och över Kvarken. Anslutningsförbindelserna till Helsingfors-Vanda kan inte ersättas med tågtrafik under de närmaste årtiondena.

Beskrivning av nuläget: Innan covid-19-pandemin var flygresor tur och retur till Europas stora städer möjliga under en arbetsdag. Anslutningsflyg kunde fås på samma biljett och med skäliga bytestider på anslutningsflygplatsen. Mellan Vasa och Umeå finns det en regelbunden färjeförbindelse.

Beskrivning av målbilden: Vasa flygplats har förbindelser till minst två anslutningsflygplatser och Karleby-Jakobstads flygplats till minst en anslutningsflygplats på sådana tider att det är möjligt att ansluta sig till den internationella vågen. Förbindelserna är tryggade på lång sikt. Vid sidan om färjetrafiken möjliggör elflygtrafiken snabba förbindelser över Kvarken.

Flygförbindelsen till Helsingfors-Vanda-flygplats möjliggör framför allt en smidig och snabb anslutning till internationella anslutningsflyg.

Nationella förbindelser

Precisering av målet: När det gäller nationella persontrafikförbindelser är i synnerhet förbindelserna mellan regioncentrumen i Österbotten och de största landskapscentrumen i Finland viktiga och betjänar främst arbetsrese- och fritidstrafik.

Beskrivning av nuläget: De nationella persontrafikförbindelserna mot Tammerfors och Uleåborg stöder sig på huvudbanans tågtrafik, där servicenivån är god. Österbotten förenas med de närmaste landskapscentrumen längs landsvägsnätets huvudleder i riktning mot Jyväskylä. Huvudvägarnas servicenivå håller enligt den strategiska lägesbilden för det nationella trafiknätet (2021) nationell medelnivå. Servicenivån för den långväga busstrafiken har utformats enligt efterfrågan enligt marknadsvillkor. Från Vasa- och Jakobstadsregionen är flygtrafiken det snabbaste färdmedlet till huvudstadsregionen, men dess betydelse är större inom internationell trafik än inom inrikestrafik. Förbindelsesträckan riksväg 3 Laihela-Jalasjärvi i enlighet med landskapets gemensamma vilja finns inte med i huvudledsförordningen. I samband med beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen har förordningens funktionsduglighet utretts och det finns ingen orsak att ändra den..

Beskrivning av målbilden: Kollektivtrafikservicen fungerar som en enhetlig helhet och den har kraftig efterfrågan, vilket möjliggör verksamhet på marknadsvillkor. Restiderna inom tågtrafiken har blivit kortare och huvudvägarna har med personbilstrafiken konkurrenskraftiga stomförbindelser när det gäller busstrafiken där effektiva anslutningsförbindelser har säkerställts. Även en kostnadseffektiv och koldioxidneutral flygtrafik betjänar de nationella förbindelserna.

Bildtext: Landsvägs- och järnvägsnätets huvudleder samt det övriga riks- och stamvägnätet och bannätet. Källa: TrafikledsverketPå bilden har landskapets vilja om att inlemma riksväg 3 på sträckan Laihela-Jalasjärvi i nätet lagts till.

Förbindelserna mellan centrumen är snabba och smidiga

Precisering av målet: Med förbindelser mellan centrumen avses här förbindelsesträckor mellan kommun- och regioncentrum i Österbotten samt arbets- och studieresor över landskapsgränserna, såsom Vasa-Seinäjoki och Jakobstad-Karleby. Förbindelserna mellan centrumen fungerar som anslutningsförbindelser till kollektivtrafikens riksomfattande stomförbindelser.

Beskrivning av nuläget: Trafiken mellan centrumen är kraftigt personbilsdominerad, vilket framhäver inte bara betydelsen av huvudnätverkets utan också regionvägsnätets skick och underhåll. Detta är också en förutsättning för att kunna ordna en effektiv kollektivtrafik. För närvarande gör kollektivtrafiken det möjligt att under byråarbetstid, men servicenivå är inte konkurrenskraftig i förhållande till personbilstrafiken

Beskrivning av målbilden: Ett förbättrat väg- och järnvägsnät gör det möjligt att ordna effektiv kollektivtrafik. Användningen av kollektivtrafik har ökat, biljetterna kan samanvändas och informationen finns tillgänglig enkelt och mobilt.

Bildtext: Södra Österbottens NTM-centrals förslag till mål för kollektivtrafikens servicenivå inom centralens befogenhetsområde. I samband med arbetet har Österbottens och grannlandskapens viktigaste centrum identifierats med tanke på kollektivtrafikutbudet. Källa: Södra Österbottens NTM-centrals plan för kollektivtrafikens servicenivå, 2018. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma, 2018

Innovativa trafiktjänster på landsbygden och i städerna underlättar mobiliteten för alla

Precisering av målet: Med innovativa trafiktjänster avses här i städerna, som tillägg till den traditionella kollektivtrafiken, till exempel anropsstyrd kollektivtrafik, samanvända bilar samt system för stadscyklar och elsparkbräden. På landsbygden innebär nya mobilitetstjänster huvudsakligen att offentliga transporter och informations-, biljett och avgiftssystem som stöder dem öppnas så att de blir tillgängliga för alla.

Beskrivning av nuläget: Efterfrågan på traditionell kollektivtrafik har minskat utanför stadsområdena. På stadsområdena är efterfrågepotentialen större, men nya mobilitetstjänster finns tillgängliga bara i liten mån. Möjligheterna för mobilitetstjänster på glest bebyggda områden har utretts och många möjligheter har identifierats i att offentligt upphandlade transporter öppnas. Praktiskt genomförande förekommer ännu inte.

Beskrivning av målbilden: Enligt målbilden är urvalet av mobilitetstjänster mångsidigare. I stadsregionerna utnyttjas bland annat paketering av trafiktjänster, digitala lösningar och självkörande fordon. På landsbygden är offentligt upphandlade transporter öppna för alla och informationen om dem är lätt att tillgå. Genom att utnyttja digitaliseringen kan man förmedla och kombinera transporterna effektivt. Samarbetet mellan den offentliga sektorn och trafikbranschens företag har förtätats. I fortsättningen kommer välfärdsområdet att ha en betydande roll när det gäller att utveckla transporttjänsterna.

Bildtext: I digitalboxprojektet om transporter och mobilitet på landsbygden struktureras samhällets transporter och vilka som ansvarar för dem. Genom att kombinera transporter är det möjligt både att spara kostnader och att erbjuda en bättre servicenivå. Källa: Projektets webbplats.

Trafiksystemet reagerar effektivt på förändringar i mobilitets- och transportbehoven

Precisering av målet: Mobilitets- och transportbehoven förändras ständigt. Det uppstår både förändringar som kräver snabba åtgärder, såsom nya företagsinvesteringars behov i fråga om trafiksystemet, och förändringar som förutsätter långsamma åtgärder, till exempel förändringar som har att göra med befolkningens åldrande eller attityder. Behov av att reagera orsakas dessutom bland annat av förändringar i finansieringsprioritering, lagstiftning, tryck på grund av klimatmål, pandemier, handelns strukturförändring och politiska prioriteringsförändringar. Alla dessa bör man kunna svara mot effektivt på olika regionnivåer. Centralt är att verksamhetsmodellerna är effektiva och att organisationer och viktiga intressentgrupper bedriver ett tätt och koordinerat samarbete.

Beskrivning av nuläget: I Österbotten bedrivs trafiksystemarbetet koordinerat av landskapsförbundet effektivt både på region- och landskapsnivå. Arbetsgrupperna samlas regelbundet och till stöd för verksamheten har man tillsammans med två andra landskap och NTM-centralen i Södra Österbotten upphandlat ett konsultuppdrag. Tätt samarbete bedrivs med Södra och Mellersta Österbotten och ett samarbete med sex landskap är på gång enligt Västra Finlands gemensamma trafikstrategi. Förändringarna i mobilitets- och transportbehoven följs upp, men uppföljningsmetoderna kan utvecklas.

Beskrivning av målbilden: Enligt målbilden har verksamhetsmodellen för trafiksystemarbetet i Österbotten effektiverats både på region- och landskapsnivå. Österbottens existerande och kommande behov har beaktats bra i det nationella trafiksystemarbetet. Uppföljningen av trafiksystemets tillstånd är organiserad och effektiva verktyg finns till förfogande för det.

Bildtext: I trafiksystemarbetet kan åtminstone följande nivåer identifieras: nationell (Trafik12), över landskapsgränserna, inom landskapet, regional och lokal. Österbotten bedriver trafiksystemarbete över landskapsgränserna med grannlandskapen Södra Österbotten och Mellersta Österbotten samt med det mera vidsträckta området västra Finland.

Trafiksystemet möjliggör tillgängliga och sammanhängande resekedjor

Precisering av målet: I Österbotten är det nödvändigt att vid sidan om personbilismen också allt bättre utnyttja potentialen för andra färdmedel. I praktiken är nästan alla som färdas är ”blandanvändare” av olika färdmedel och nästan alla resor består av kombinationer av olika färdsätt. I stället för att utveckla enskilda färdmedel borde man utveckla resekedjornas smidighet, vilket innebär till exempel att det är lätt att förflytta sig från ett färdmedel till ett annat, gemensamma biljettsystem samt information i realtid. Resekedjornas tillgänglighet framhävs i och med att befolkningen åldras.

Beskrivning av nuläget: Planeringen som utgår från resekedjor är ännu på blygsam nivå i hela Finland. I Österbotten har man bedrivit utvecklingsarbete gällande kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik och i samband med det har också knutpunkternas funktionsduglighet beaktats. Brister förekommer i synnerhet vad gäller samordning av tidtabeller, utbud av kollektivtrafikturer, samanvändning av biljetter, tillgång till och uppdatering av information samt knutpunkternas tillgänglighet och anslutningarnas funktionsduglighet.

Beskrivning av målbilden: Landskapets centrala resekedjor har definierats samt identifierats och de centrala bristerna i dem har åtgärdats. Trafikmiljön och -tjänsterna är tillgängliga och informationen i anslutning till den är lätt att tillgå.

Bildtext: Enligt Resvaneundersökningen (2016) företas i Österbotten i genomsnitt 2,5 resor per dygn och person och resornas sammanlagda längd per dygn och person är cirka 39 km. Personbilismens andel av både resmängden och reseprestationen är anmärkningsvärt hög.

Trafiksystemet betjänar olika brukar- och befolkningsgrupper jämlikt

Precisering av målet: I utvecklingen av trafiksystemet har traditionellt mobiliteten för personer i arbetsför ålder och näringslivets transportbehov betonats. I fortsättningen är det nödvändigt att man i trafiksystemarbetet allt bättre koordinerat beaktar behoven hos brukare i olika livssituationer samt områden som är olika och som förändras. Det är viktigt att säkerställa att speciellt de som har svårt att röra sig, såsom personer med fysiska eller sensoriska begränsningar, personer utan körkort och mindre bemedlade, beaktas. Viktiga granskningsaspekter är bland annat regional jämlikhet, jämlikhet mellan olika trafikantgrupper, beaktande av olika livssituationer, tillgänglighetsaspekter samt ekonomisk jämlikhet och trafikfattigdom.

Beskrivning av nuläget: I Hela Finland har trafiksystemet i hög grad planerats med utgångspunkt i personbilen och med tanke på arbetsresetrafiken och utvecklingen av övriga färdsätt har gjorts så att den inte är till skada för personbilstrafiken i betydande mån. En förändring håller på att ske i det här tänkandet och speciellt i Vasa och även i någon mån i Jakobstadsregionen har resurser hänvisats till utveckling av gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik. Förändringen sker emellertid långsamt och fortsättningsvis är personbilen oftast det snabbaste, smidigaste och tillgängligaste färdmedlet i stadsregioner. På landsbygden, där personbilism är det enda möjliga färdsättet, orsakar vägnätets dåliga skick regional ojämlikhet. I Österbotten skiljer sig nivån för trafikfattigdomen inte just från nivån i resten av landet, men i och med att personbilstrafiken eventuellt blir dyrare på grund av klimatmålen kan trafikfattigdomen öka. Specialgruppernas tillgänglighet är en planeringsgrund som krävs i lagen, men då befolkningen åldras, ökar i synnerhet de äldres krav på tillgänglighet.

Beskrivning av målbilden: Genom trafiksystemplaneringen har jämlika möjligheter till användning av olika färdsätt skapats, vilket innebär att det i stadsområden har blivit lättare att gå, cykla och åka med kollektivtrafik och på så sätt har servicenivån förbättrats. På landsbygden har vägnätets skick och trafikservicen förbättrats. När man har löst klimatutmaningar har man beaktat regional jämlikhet och mobilitetsmöjligheter. Mobilitetsmiljöernas och -tjänsternas tillgänglighet har förbättrats och i dem beaktas i synnerhet de äldres behov.

Olika former att lätt trafik är de mest lockande färdsätten på korta sträckor

Med de olika formerna för lätt trafik avses här gång- och cykeltrafik samt nyare fortskaffningsmedel, såsom eldrivna sparkcyklar och andra fortskaffningsmedel som har en maxhastighet på 25 km/h och som hör hemma på cykelvägen. Nationellt eftersträvas en ökning av den sammantagna färdsättsandelen för gång och cykling. En förbättring av attraktiviteten förordas främst av folkhälsoaspekter samt miljö- och jämlikhetsargument.

Gångtrafik

Precisering av målet: Gångtrafiken ingår vanligen som en del i varje resekedja. Utvecklingen av gångtrafiken sker i regel punktvis och inriktas på centrumområden. Gång kan göras mera lockande genom att bland annat förlägga gång och cykling till separata leder, öka gångmiljöernas trivsamhet samt främja lösningar som gör det snabbare att röra sig till fots, såsom gågator.

Beskrivning av nuläget: Fotgängartrafiken är till stor del planerad tillsammans med cykeltrafiken, fastän dessa färdsätt med tanke på egenskaperna skiljer sig mycket från varandra. Att skolresorna i större utsträckning företas till fots för att ersätta lämnings- och hämtningstrafik har konstaterats behövas i regionens trafiksäkerhetsplaner. I Vasa utarbetades år 2019 programmet för hållbara färdsätt och under år 2021 färdigställs ett program för främjande av gång och cykling. På grund av befolkningens åldrande betonas behovet av utveckling av gångmiljöernas funktionsduglighet och tillgänglighet i tätortsområdena.

Beskrivning av målbilden: Gångmiljöerna i centrumområdena är trivsamma, trygga och tillgängliga. Fotgängartrafikens andel har ökat i synnerhet när man tar sig till skolan. Trafikmiljön beaktar på ett bra sätt den äldre befolkningens behov.

Cykeltrafik och små eldrivna färdmedel

Precisering av målet: Utvecklingen av cykeltrafik gäller nätverk och till stor del sträckor som är under 10 km. Elcyklar och andra små eldrivna färdmedel möjliggör också längre sträckor. Cykling kan göras attraktivare genom att ordna separata cykelleder, kvalitetskorridorer för cykeltrafik, förbättra vinterunderhållet, avlägsna diskontinuiteter på cykellederna och förbättra skyltningen.

Beskrivning av nuläget: Cykeltrafikens betydelse ökar nationellt: anvisning för planering av cykeltrafik uppdaterades år 2020 och cyklingsaspekten lyftes också fram kraftigare vid reformeringen av vägtrafiklagen. I Vasa utarbetades år 2019 programmet för hållbara färdsätt och under år 2021 färdigställs ett program för främjande av gång och cykling. Terrängförhållandena i Österbotten är gynnsamma för att utveckla cykling, eftersom det finns så få backar. Å andra sidan är avstånden ofta långa när det gäller att förflytta sig i vardagen, vilket minskar möjligheterna att ta till cykeln. Just nu finns det sparsamt med separata cykelleder och några kvalitetskorridorer för cykeltrafik har ännu inte förverkligats. Hierarkin för cykeltrafiknätet har med undantag av Vasa inte definierats på landskaps- eller kommunnivå. Vasa har satt upp ambitiösa mål för utveckling av cykeltrafiken. Ett bannätsbygge planeras, de nya planeringsanvisningarna för cykeltrafik tas genast i bruk och man vill satsa allt mera i framtiden på arbetet för att styra mobiliteten. I många kommuner främjas cykeltrafiken i mindre skala beroende delvis också på kommunernas olika storlek. Att röra sig i naturen och cykelresande ökar, vilket skapar möjligheter också att främja cyklingen i Österbotten. Detta har kommunerna redan utnyttjat i sin marknadsföring.

Utvecklingen av cykeltrafiken baserar sig på en funktionell klassificering av cykeltrafiknätet. Källa: Trafikledsverkets anvisningar 18/2020..

Beskrivning av målbilden: En definition av cykeltrafiknätets hierarki har gjorts i hela landskapet. Antalet separata cykelleder och kvalitetskorridorer för cykeltrafik har ökat och diskontinuiteter på cykellederna har avlägsnats.

Trafiksystemet är koldioxidneutralt och en föregångare inom energi- och materialeffektivitet

Precisering av målet: Koldioxidneutralitet betyder att verksamheten inte förändrar atmosfärens koldioxidhalt. I Österbottens landskapsprogram (2017) är målbilden att trafiken är koldioxidneutral år 2040. Energieffektivitet betyder i det här sammanhanget att energiförbrukningen inom trafiken minimeras och materialeffektivitet till exempel att reparations- och återvinningstjänster utnyttjas fullt ut.

Beskrivning av nuläget: CO2-utsläppen-från trafiken var år 2019 enligt Finlands miljöcentrals ALas-modell 24 % av de totala utsläppen i Österbotten, sammanlagt cirka 375 000 ton. Landskapsförbundet har utrett den noggrannare fördelningen av CO2-utsläppen från trafiken regionalt: i fråga om vägtrafiken uppstår de största CO2-utsläppen på huvudleder och i stadsregioner. Man har också utrett metoder för att minska koldioxidutsläpp från trafiken samt deras effekter. De genomsnittliga enhetsutsläppen (g/km) för personbilar i Österbotten är något högre än landets genomsnitt ((158,6 g/km vs. 153,5 g/km år 2019). Enligt Traficoms statistik var antalet första registreringar av eldrivna personbilar i Österbotten under åren 2016–2020 något lägre än landets genomsnitt, men antalet ökade under år 2021 till landets genomsnitt. Första registreringarna av gasdrivna fordon har hållits på en nivå som är något under landets genomsnitt. I tillägg till att bilbeståndet förnyas minskar den på nationell nivå stipulerade distributionsskyldigheten gällande biodrivmedelvägtrafikens koldioxidutsläpp med cirka 20 procentenheter fram till år 2030 jämfört med nivån år 2020. Enligt resvaneundersökningen (2016) är personbilismens andel av både restalet och reseprestationen större än landets genomsnitt: I Österbotten företas 74 % av resorna och 87 % av reseprestationen med personbil, medan genomsnittssiffrorna i Finland är 61 % och 79 %. Inom sjötrafiken har ett nytt, allt miljövänligare fartyg börjat trafikera mellan Vasa och Umeå. Inom flygtrafiken utreds som bäst möjligheterna för eldriven flygtrafik.

Bildtext: Enligt Traficoms statistik gjordes i Österbotten mellan januari och maj 2021 flest första registreringar av bensindrivna personbilar och laddbara hybridbilar. Förnyandet av personbilsbeståndet sker långsamt och därför var 98 % av personbilarna i Österbotten i slutet av mars bensin- eller dieseldrivna.

Beskrivning av målbilden: Trafiksystemet är åtminstone koldioxidneutralt, till och med koldioxidnegativt. Fordonsbeståndet är med tanke på drivkraften mångsidigt och innehåller bland annat el, förnybara drivmedel och väte. Även inom den tunga trafiken har det skett en förändring av drivkraften. Andelarna för färdsätten gång, cykling och kollektivtrafik har ökat. Inom godstransporterna har den spårbundna trafikens potential utnyttjats, men gummihjulstrafikens roll är fortfarande betydande. Inom sjö- och flygtrafiken har koldioxidutsläppen minskat åtminstone i enlighet med de internationella avtalen (sjötrafiken - 50 % fram till år 2050 från nivån år 2008 och flygtrafiken -50 % fram till år 2050 från nivån år 2008Vid utvecklandet av trafiksystemet har ansvarssynen och materialeffektiviteten beaktats.

Naturens mångfald beaktas vid planering och genomförande av trafikprojekt

Precisering av målet: Naturens mångfald tryggar förutsättningarna för liv på jorden. Minskad mångfald orsakas bland annat av överanvändning av naturresurser, klimatförändring, förändring av livsmiljöer, utsläpp samt invasiva främmande arter. Att trygga den biologiska mångfalden är en central prioritering i Österbottens landskapsprogram 2018–2021 . Även Trafikledsverket har som mål att minska trafikledshållningens och trafikens negativa inverkan på den biologiska mångfalden. Det effektivaste sättet att trygga den biologiska mångfalden är att inte utvidga trafikledsnätet. Då detta inte är möjligt ska tryggandet av mångfalden beaktas vid planeringen av nya trafikledsprojekt och underhållet av nuvarande trafikleder.

Beskrivning av nuläget: Lagstiftning och planeringsanvisningar förutsätter att utrotningshotade arter beaktas. Kraven gällande grundvatten och bullerskydd har stramats åt, vilket innebär att de ska beaktas allt bättre i samband med trafikprojekt.

Beskrivning av målbilden: I enlighet med Österbottens landskapsplan har tryggandet av den biologiska mångfalden beaktats i all verksamhet som förändrar naturen. Det här har varit en tydlig utgångspunkt också vid utvecklingen av trafiksystemet.

Ett täckande och effektivt trafikledsnät möjliggör smidiga och trygga förbindelser åt alla samt utveckling av företagsverksamheten i hela landskapet

Precisering av målet: Målet gäller i synnerhet vägnätet på landsbygden som är viktigt med tanke på landskapets livskraft, det vill säga nätet av enskilda vägar. Väghållning är en av de sista offentliga tjänsterna på landsbygden och vägnätet ska underhållas så länge som övriga funktioner, till exempel bosättning, jord- och skogsbruk eller turism, förutsätter det. Servicenivån ska motsvara krav på smidighet och säkerhet som dessa funktioner ställer. Ett särdrag i Österbotten är kärnlandsbygden, där det finns mycket företagsverksamhet som har större behov i fråga om underhållet av vägnätet än resten av landet.

Beskrivning av nuläget: Reparationsskulden är betydande och den ser ut att växa under de närmaste åren. Riktlinjerna i Trafik12-planen är med tanke på målet bra, men de förutsätter att finansieringsnivån höjs och att finansieringen binds till index. En utmaning är nätets omfattning i förhållande till de tillgängliga resurserna. En prioritering av det mindre trafikerade vägnätet i Österbotten har gjorts år 2015.

Beskrivning av målbilden: Trafikledsnätets skick möjliggör boende och utveckling av företagsverksamhet på landsbygden. Smidigheten och säkerheten är säkerställd över hela nätet. Underhållet av enskilda vägar har organiserats effektivt.

Bildtext: Det mindre trafikerade vägnätet i Österbotten har granskats år 2015 tillsammans med Mellersta Österbotten. En betydande del av vägnätet är mindre trafikerat.

Utvecklingen av markanvändning, boende, tjänster och näringsliv har samordnats effektivt med den övergripande trafiksystemplaneringen
på alla nivåer

Precisering av målet: I den föregående trafiksystemplanen (2014) var utvecklande av samarbetet mellan markanvändningsplanering och trafik ett av de tre huvudmålen. I den här planen har tanken utvidgats från markanvändning och trafik att också omfatta strategisk planering av boende, tjänster och näringsliv. Det här innebär att trafiksystemarbetet sker allt mera i växelverkan och beaktar övrig regional utveckling.

Beskrivning av nuläget: För samordning av planläggning och trafiksystemsarbete finns vedertagen praxis. Däremot finns det samordningsbehov i fråga om hur trafiksystemsarbetet sammanlänkas med annan regional planering. Ordföranden i regionala arbetsgrupper för trafiksystemet kommer från regionens näringslivsbolag, vilket gör att arbetet med trafiksystemet kopplas till utvecklingen av näringslivet.

Beskrivning av målbilden: Trafiksystemplaneringens och -arbetets roll har identifierats som en del av landskapsplaneringen. De ömsesidiga effekterna av utvecklingen av trafiksystemet och den övriga regionala utvecklingen har identifierats och beaktats i beslutsfattandet. Trafiksakkunskapen deltar tätt i all regional strategisk utveckling.

Bildtext: Landskapsplanen styr den regionala planeringen. Källa: Österbottens landskapsplan

Samhällsekonomisk effektivitet förverkligas för företag, hushåll och den offentliga sektorn

Precisering av målet: Med tanke på landskapets livskraft är det viktigt att granska den ekonomiska effektiviteten inte bara ur den offentliga sektorns utan också ur företagens och invånarnas perspektiv. Trafikprojekten ska vara kostnadseffektiva, men de ekonomiska konsekvenserna ska bedömas ur flera olika synvinklar.

Beskrivning av nulägetVi bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna betonas projektvisa granskningar. På trafiksystemsnivå skulle det vara viktigt att också granska hushållens och företagens mobilitets- och transportkostnader. Mobilitetskostnaderna bildar den näst största utgiftsposten för hushållen och logistikkostnaderna motsvarar över 10 % av företagens kostnader. Ett trafiksystem som baserar sig på personbilism är ineffektivt ur regionalekonomiskt perspektiv: nästan 85 % av medlen som används för personbilism faller bort från den lokala ekonomin..

Beskrivning av målbildenEffektiviteten granskas balanserat och jämbördigt såväl ur den offentliga sektorns, företagens som hushållens perspektiv. Av medlen som används till mobilitet och transporter blir en betydligt större del kvar än för närvarande inom den lokala ekonomin.

Hushållen och företagen är de största finansiärerna av trafiksystemet. Statens och kommunernas andelar är små jämfört med det. Källa: Trafikledsverkets undersökningar och utredningar 34/2016

Åtgärder

Åtgärdsprogrammet består av spetsåtgärder och en åtgärdstabell som uppdateras regelbundet.

Spetsåtgärderna i Österbottens trafiksystemplan 2050 är:

Utveckling av Kasikäytävä (E8-korridoren)

 • Projektering av exportkustens utvecklingskorridor samt partnerskapssamarbete för markanvändning, boende och trafik
 • Rv8 Björneborg–Uleåborg, utredning om vägförbindelserna
 • Förverkligande av trafikinfrastrukturåtgärder som krävs för batteriindustrin
 • Vt8 Älyväylä-projektet (intelligent trafikled)

Utveckling av hamnförbindelserna och samarbetet

 • Breddning och fördjupning av farlederna i Kaskö och Vasa
 • Förbättring av väg- och spårförbindelserna till hamnarna (elektrifiering av järnvägarna till hamnarna i Kaskö och Vasa, förbättring av stamvägarna 67 och 68, förverkligande av Vasa hamnväg)
 • Hamnarnas samarbetsprojekt för digitalisering

Stärkande av flygtrafikens konkurrenskraft

 • Förbindelser från flygplatserna i landskapet till internationella hubbar för att säkra ex-portföretagens konkurrenskraft
 • Anslutningsleder på flygplatsernas influensområden (inkl. Seinäjoki)
 • Främjande av förutsättningarna för elflyg

Utvecklingen av förbindelserna till tillväxtcentra

 • Utvecklingsåtgärder för huvudbanan, dess trafik och anslutningsförbindelser
 • Åtgärder på utvecklingskorridoren Vasa-Seinäjoki-Jyväskylä (banan och rv18)
 • Utvecklingsåtgärder på rv3 vägförbindelsen Tammerfors-Vasa
 • Utveckling av informations-, biljett- och betalningssystemen för resekedjor

Åtgärdstabell

versio 7.7.2021

Spetsåtgärder

Åtgärd

Tidsplan,
klass 1,2,3

Ansvar

Utveckling av Kasikäytävä (E8-korridoren)

Projektering av exportkustens utvecklingskorridor samt partnerskapssamarbete för markanvändning, boende och trafik 

1,2,3

Förbundet

Rv8 Björneborg–Uleåborg, utredning om vägförbindelserna

1

NTM-centralerna, Väylä

Förverkligande av trafikinfrastrukturåtgärder som krävs för batteriindustrin

> rv 8 och regionalväg 717 ny vägförbindelse (förbindelsen till Gigafactory-området) och Vasa hamnväg

1

ELY, Väylä, Vaasa

> rv 8 ny sträckning Kuni-Martois

2,3

Väylä

> utveckling av gatunätet katuverkon kehittäminen

1,2

Vasa, Korsholm

Projektet Vt8 Älyväylä

1,2

Förbunden

Utveckling av hamnförbindelserna och samarbetet

Breddning och fördjupning av farlederna i Kaskö och Vasa

1,2

Förbättring av väg- och spårförbindelserna till hamnarna

> Elektrifiering av Sydbottenbanan

2

Väylä

> Elektrifiering av järnvägen till Vasa hamn

3

Väylä

> förbättring av stamväg 67

1

NTM-centralen

> förbättring av stamväg 68

1

NTM-centralen

Hamnarnas samarbetsprojekt för digitalisering

1

Hamnen

Stärkande av flygtrafikens konkurrenskraft lentoliikenteen vahvistaminen

Förbindelser från flygplatserna i landskapet till internationella hubbar för att säkra exportföretagens konkurrenskraft

1,2,3

KM

Anslutningsleder på flygplatsernas influensområden (inkl. Seinäjoki)

1,23

NTM-centr., kommunerna

Främjande av förutsättningarna för elflyg

1,2

Förbundet

Utvecklingen av förbindelserna till tillväxtcentra

Utvecklingsåtgärder för huvudbanan, dess trafik och anslutningsförbindelser

1,2,3

Väylä, VR, NTM-centr., kommunerna

Åtgärder på utvecklingskorridoren Vasa-Seinäjoki-Jyväskylä (banan och rv18)

1,2

Väylä, NTM-centralerna

Utvecklingsåtgärder på rv3 vägförbindelsen Tammerfors-Vasa

1,2

Väylä, NTM-centralerna

Utveckling av informations-, biljett- och betalningssystemen för resekedjor

1

Utveckling av trafiktjänster

Identifiering av kritiska resekedjor samt definition och prioritering av utvecklingsbehov

Kontinuerlig utveckling av tåg- och busstrafikens stomförbindelser

1,2,3

VR, NTM-centralen

Samordning av informations-, biljett- och betalningssystem inom kollektivtrafiken (resekedjetjänst)

1

VR, NTM-centralen, Vasa

Samordning av kollektivtrafikens tidtabeller

1,2,3

VR, NTM-centralen, Vasa

Utveckling av knutpunkter (definition av servicenivåer, åtgärdande av brister)

1,2,3

NTM-centralen, Väylä, kommunerna

Anslutningsförbindelser till knutpunkterna (busstrafik, trafik med mindre fordon, anslutningar för personbils- och cykeltrafik)

1,2,3

NTM-centr., kommunerna


Förverkligande av anslutnings- samt hämta- och lämnaparkeringar (personbilar och cyklar) längs stomförbindelserna för kollektivtrafik

1,2

NTM-centr., kommunerna

Utveckling av besökstrafik över kommungränserna

1,2,3

kommunerna

Utveckling av nya mobilitetstjänster

Tryggande av landsbygdens trafiktjänster genom ett regionalt färdtjänstprojekt (offentligt upphandlade transporter öppnas upp för alla användare)

1,2

välfärdsområdet, kommunerna

Förverkliga en plattform för integrering av trafiktjänster i städerna

1

kommunerna

Pilotprojekt i landskapet för automatisering inom trafiken

1,2

Förbundet

Utveckling av logistiken

Utredning av utvecklingsbehov för rastplatser och parkeringar för den tunga trafikens

1

NTM-centralen, Väylä

Byggande av rastplatser för den tunga trafiken

2,3

Utveckling av stadslogistiken

1,2

Vasa

Utveckling av trafikleder

Järnvägs- och spårtrafik (inkl. i spetsåtgärderna)

Förverkliga förbigångsställen, grundläggande förbättring och andra kortsiktiga åtgärder på huvudbanan

1,2

Projektbolag, Väylä

Planerna för förbättring av huvudbanan

1,2

Projektbolag, KM

Höjning av hastighetsnivån på Seinäjoki-Vasa -banan

2

Väylä


Elektrifiering av Sydbottenbanan

2

Väylä

Elektrifiering av järnvägsförbindelsen till Vasa hamn

3

Väylä

Maantiet

Utveckling av riksväg 3 Korsholm – Laihela

1

NTM-centralen

Utveckling av riksväg 3 Laihela-Jalasjärvi (även vid Laihela centrum)

1,2,3

NTM-centralen

Utveckling av riksväg 18 Laihela-Seinäjoki

1,2,3

NTM-centralen

> Rv 8 och lv 724 Vasa förbindelseväg mellan Metviken och Smedsbyvägen, Vasa

1

NTM-centralen

> förbättring av lv 724 mellan Storviken och Singsbyvägen, Vasa

1

NTM-centralen

> förbättring av rv 8 mellan rv 3 och Smedsbyvägen, Vasa

1

NTM-centralen

Utveckling av riksväg 8

> förbättring av rv 8 Ölis–Kärklax, Vörå

1

NTM-centralen

> omkörningsfiler på avsnittet Vasa-Karleby 

1

NTM-centralen

> Byggande av planskilda anslutningar i Ytterjeppo (Nykarleby, rv 8/rv 19) och Kvevlax (Korsholm) 

2

NTM-centralen

> Byggande av planskild anslutning i Hopsala (Kronoby) och förbättring av planskilda anslutningen vid Bäckliden (Närpes)

2,3

NTM-centralen

Förbättring av stamväg 63 Ena-Kaustby

1,2

NTM-centralen

Förbättring av stamväg 68 Edsevö–Jakobstad, Pedersöre och Jakobstad (tre separata vägplaner)

1

NTM-centralen

Lågtrafikerade vägar

Prioritering av kärnlandsbygdens vägnät, uppdatering av utredning

1

NTM-centralen

Utveckling av preciserat underhåll

1

NTM-centralen

Utveckling av underhållet av enskilda vägar (t.ex. vägdisponentstjänster)

1,2,3

NTM-centr., kommunerna

Gång- och cykelleder

Utveckling av gång- och cykelinfrastrukturen i enlighet med de regionala program som utarbetas

1,2,3

NTM-centr., kommunerna

Utveckling av trafiksäkerhet och mobilitetsstyrning

Uppföljning och regelbunden uppdatering av trafiksäkerhetsplanerna

1,2,3

NTM-centr., kommunerna

Aktivering av mobilitetsstyrning i hela landskapet

1

NTM-centr., kommunerna

Samordning av och resurser till trafiksäkerhets- och mobilitetsstyrningsarbetet på ett långsiktigt sätt

1,2,3

NTM-centr., kommunerna

Utarbetande av regionala program för främjande av gång och cykling i Jakobstadsregionen och i Sydösterbotten

1

NTM-centr., kommunerna

Genomförande av åtgärderna i Vasas program för främjande av gång och cykling och utvidgning av programmet till regionen

1

NTM-centr., kommunerna

Effektfullhet

Planens effektfullhet har bedömts utifrån den riksomfattande trafiksystemplanens bedömningsram. Dessutom har effekten av åtgärderna bedömts i relation till servicenivån på resor och transporter. Vid bedömningen har det beaktats att de effekter som eftersträvas i mycket hög grad är beroende av lösningar som valts på nationell och internationell nivå och som inte går att påverka särskilt mycket genom åtgärder på landskapsnivå. Men också omvärlden och förändringar i den har ofta större inverkan på måluppfyllelsen än de åtgärder som vidtas för att utveckla trafiksystemet.

Tillgänglighet

De spetsåtgärder för de närmaste åren som anges i planen skulle, om de genomförs, betydligt förbättra Österbottens nationella och internationella tillgänglighet och därmed också konkurrenskraften. Utvecklingen av hamnarna i Österbotten och förbindelserna till dem har stor betydelse för varutransporterna, vilket i sin tur har en central betydelse för den nationella tillgängligheten. Den internationella tillgängligheten inom persontrafiken tillgodoses genom flygtrafiken och förbindelserna till Skandinavien också genom sjötrafiken.

Tillgängligheten mellan regionerna förbättras i synnerhet i huvudbanans riktning genom järnvägstrafiken och utvecklingskorridoren för riksväg 8 samt mot huvudstadsregionen genom vägtrafiken. Även utvecklingen av tvärgående förbindelser har beaktats med en särskild betoning på marktrafikförbindelserna till hamnarna.

Planen framhäver starkt utvecklingen av resekedjor och de föreslagna åtgärderna gör resekedjorna betydligt smidigare. Åtgärderna förutsätter delvis åtgärder på riksnivå, t.ex. när det gäller interoperabiliteten mellan biljett- och informationssystem. Smidigare resekedjor ökar kollektivtrafikens betydelse för områdets tillgänglighet (bl.a. utveckling av knutpunkter och anslutningsförbindelser). Kollektivtrafikens servicenivå förbättras i synnerhet i stadsregionerna liksom även anslutningstrafiken till stomlederna. Arbetsplatsernas, skolornas och servicens tillgänglighet till fots och med cykel förbättras i synnerhet i tätorterna. I glesbygden kan den nuvarande tillgängligheten tillgodoses också för invånare utan bil genom att besökstrafiken utvecklas och persontransporterna öppnas upp.

När det gäller resor i vardagen betonar utvecklingslinjerna och åtgärderna i planen gång, cykling och kollektivtrafik som en del av smidiga resekedjor. Genomförandet av planen förbättrar servicenivån i synnerhet för dem som rör sig inom stadsregionerna och dem som pendlar från stadsregionerna. Åtgärderna förbättrar också servicenivån något för dem som rör sig i glesbygden.

Servicenivån för bilismen tillgodoses i synnerhet genom vägprojekt. I långväga trafik framhävs säkerställande av flygtrafiken och användningen av spårtrafik särskilt genom utveckling av huvudbanan och dess anslutningar.

Servicenivån för transporter förbättras i synnerhet genom utvecklingsåtgärder längs E8-korridoren (kasikäytävä), utveckling av hamnförbindelserna och -samarbetet samt genom utveckling av förbindelserna till tillväxtcentra. Servicenivån och verksamhetsförutsättningarna för järnvägstransporter och intermodala transporter förbättras genom en kapacitetsökning på huvudbanan och genom utveckling av järnvägarna ut till hamnarna. Transporternas servicenivå förbättras också betydligt på huvudvägnätet. Utanför huvudvägnätet bygger säkerställandet av transporter huvudsakligen på åtgärder som är mer välriktade än hittills med tanke på de centrala transporterna (prioritering av vägnätet på kärnlandsbygden). Stadslogistikens förutsättningar förbättras i Vasaregionen.

Ekologisk hållbarhet

Planen riktar in sig på att minska växthusgasutsläppen från vägtrafiken bl.a. genom att den eftersträvar en högre andel för spårtrafiken och hållbara färdsätt. Åtgärdernas effekt på minskningen av koldioxidutsläpp kan dock förbli liten. Endast insatser på landskapsnivå räcker inte för att minska koldioxidutsläppen, utan det behövs också nationella riktlinjer och i synnerhet ekonomisk styrning för att bilbeståndet ska förnyas och gå över till renare drivkrafter.

I planen beaktas inte anpassningen till klimatförändringen, exponering för närutsläpp, buller och vibrationer, användning av naturresurser eller risker för vatten och jordmån, men de anses ingå i de noggrannare projekt- och byggplanerna. Utgångsläget är att alla nya trafikprojekt är inriktade på en minimering av buller och vibration samt minimering av risker för vatten och jordmån. De skademinskande effekterna hänför sig därmed till de områden för vilka det har identifierats flest betydande utvecklingsprojekt.

Närutsläppen, som kväveoxider och luftburna partiklar, minskar när alternativa drivkrafter blir vanligare inom såväl privatbilismen som den tunga trafiken. Dessutom stöder planen en minskning av närutsläpp i synnerhet i städerna genom att eftersträva en ökning av hållbara färdsätt.

Social hållbarhet

Planen poängterar en förbättring av servicenivån för gång, cykling och kollektivtrafik. Tillgängligheten för t.ex. personer med funktionsnedsättning har beaktats i utvecklingen av resekedjor och mobilitetstjänster. Dessutom anses den ingå i jämlikhetsmålen och i infrastrukturprojekt som senare genomförs utifrån planen.

Den åldrande befolkningen har beaktats i planen. Som svar på de utmaningar detta medför ska enligt planen inte bara tillgängligheten utvecklas, utan även bl.a. besökstrafiken och trafiktjänsterna på landsbygden. I planen framhävs digitala tjänster, vilket kan innebära utmaningar för de äldre åldersgrupperna samt hos specialgrupper.

Planen betonar en hållbar och balanserad regionstruktur. Utvecklingsförutsättningarna för regionerna har beaktats i synnerhet i de mål som handlar om näringslivets transporter och tillgången på arbetskraft. Om planen förverkligas har den positiva effekter på regionernas utvecklingsförutsättningar.

Planen gäller på landskapsnivå och kan inte gå in för en precisionsnivå med bedömning av konsekvenserna för levnadsförhållanden, byggd miljö eller landskap.

Effektivitet

I åtgärderna beaktas transportsynvinkeln och i synnerhet på bannätet har flaskhalsar för transporter identifierats. Genom att avlägsna dem kan den samhällsekonomiska effektiviteten och förutsättningarna för ekonomisk tillväxt förbättras. Nyttan koncentreras främst till spetsbranscherna, i glesbygden är effekterna beroende av resurserna för underhåll av det lägre vägnätet. I mer ingående projektbedömningar är det viktigt att beakta också konsekvenserna för företag och hushåll för att de effektivitetsmål som presenteras i planen ska nås.

Planen lyfter fram trafiksäkerheten, vars förbättrande ökar den samhällsekonomiska effektiviteten. Genom styrning av mobiliteten, vilket också betonas i planen, kan en kännbar ekonomisk nytta nås i fråga om folkhälsan.

En allmän ekonomisk utveckling, som innebär mer resurser för upprätthållande och utveckling av trafiklederna, har en stor inverkan på hur åtgärderna och deras effekter förverkligas. Genomförandet av de angivna spetsåtgärderna avgörs huvudsakligen av andra än landskapet Österbotten eller kommunerna och då påverkas måluppfyllelsen av hur väl landskapets intressebevakning lyckas och av de beslut som tas på riksnivå.

Trafiksystemets säkerhet

Om åtgärderna genomförs förbättrar de i synnerhet vägtrafiksäkerheten på huvudlederna, mobilitetsmiljöernas säkerhet i tätorterna samt säkerheten i hela trafiksystemet i och med attitydutvecklingen. Säkerhetsnyttan som digitaliseringen och automatiseringen inom trafiken medför realiseras på sikt.

Österbottens trafiksystemplan har inga direkta konsekvenser för järnvägstrafikens, sjöfartens eller luftfartens säkerhet eller för informationssäkerheten inom trafiken.

Uppföljning

Österbottens förbund ansvarar för genomförandet av planen och samordningen av dess uppföljning med stöd av landskapets styrgrupp för trafiksystemarbetet samt tre regionala trafiksystemarbetsgrupper, som alla sammankommer regelbundet. Grupperna bidrar till att främja och följa upp de mål och åtgärder som fastställts i planen. De regionala arbetsgrupperna ansvarar också för precisering, igångsättande och vid behov också för styrning av åtgärderna i planen. Uppföljningen av måluppfyllelsen bygger på en analys och analysrapportering som görs årligen. För uppföljningen anlitas den regionala trafiksystemkoordinatorn. Landskapsstyrelsen tar årligen ställning till Trafikledsverkets planerings- och investeringsprogram genom att granska bl.a. spetsåtgärderna i landskapets trafiksystemplan, deras lämplighet och aktualitet.

Nödvändig omvärldsbevakning och de reaktioner som den medför integreras i landskapets övriga strategiska utveckling. Det är viktigt att arbetsgrupperna vid behov kan reagera snabbt ifall det sker snabba förändringar i omvärlden eller i finansieringsmöjligheterna.

Eftersom det fortfarande är oklart hur coronapandemin slutgiltigt kommer att påverka användningen av kollektivtrafik och distansarbete bör olika utvecklingstrender beaktas i uppföljningen av planen.

Uppföljningen och sammankopplingen av den riksomfattande och de regionala trafiksystemplanerna backas upp av det riksomfattande trafiksystemforum som möts regelbundet samt de årliga diskussioner som förs mellan regionala trafiksystemaktörer i de landskap som samarbetar i trafiksystemfrågor.

Metoderna för bedömning av den riksomfattande trafiksystemplanens konsekvenser förenhetligas så att landskapsförbunden och kommunerna kan ta i bruk metoder som är förenliga med dem som används på riksnivå bl.a. för att öka transparensen i beslutsfattandet. Detta gör det också möjligt att utveckla uppföljningen.